ปัจฉิมนิเทศ 2555

โพสต์14 พ.ค. 2556 21:12โดยsongsaeng arras
โรงเรียนบ้านนาเจริญได้ทำพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ที่เรียนจบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมือ่วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

Comments