ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาเจริญ เลขที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้านนาเจริญ ต.หนองแวง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 36210

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาเจริญ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  นักเรียนรวม 138 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 8 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  ครูธุรการ  1 คน รวมบุคลากร 11 คน

มีอาคารเรียน 2 หลัง  จัดห้องเรียน 8 ห้อง มีห้องพิเศษ 6 ห้อง รวมมีห้องทั้งสิ้น 14 ห้อง   

หมู่บ้านในเขตบริการมี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านนาเจริญใต้ หมู่ที่ 18 บ้านนาเจริญ หมู่ที่  9  และบ้านท่าแจ้ง หมูที่ 15

ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง  ค้าขาย ตามลำดับ มีฐานะค่อนข้างยากจนเนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฤดูกาล ประชากรส่วนหนึ่งอพยพไปทำงานต่างจังหวัด การคมนาคมค่อนข้างสะดวก

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาเจริญก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาภายใต้ชื่อ “โรงเรียนบ้านห้วยหว้าสาขานาเจริญ” มี นายพรมมา  สมัตถะ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหว้ามารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 9 ไร่ 3 งาน ซึ่งได้รับบริจาคจาก นายกอง  ปัชชาเขียว จำนวน 4 ไร่ 2 งาน  นายจันทรา  กระจ่างศรี จำนวน 4 ไร่ 2 งาน และนายปุ่น  มาหามแห จำนวน 3 งาน ต่อมาได้สับเปลี่ยนกับพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ศก. 04 ก. จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 700,000 บาท ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง  3 ห้อง ใช้งบประมาณ 45,000 บาท ก่อสร้างถังน้ำแบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง งบประมาณ 30,000 บาท

วันที่ 10 กันยายน 2529 ทางราชการได้ยกฐานะให้เป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อ “โรงเรียนบ้านนาเจริญ แต่งตั้งให้นายวิเชียร  ดอนวิชา  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนารี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/29 ขนาด 120 ตารางเมตร งบประมาณ 450,000 บาท และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบศก. 04 ก. อีก 3 ห้องเรียน สิ้นงบประมาณ 75,000 บาท

พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/29 จำนวน 1 หลัง  ใช้งบประมาณ 350,000 บาท และส้วมแบบ สปช.601/29 จำนวน 1 หลัง 3 ที่นั่ง

พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 1,750,000 บาท และสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/29 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 350,000 บาท และก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน  1 หลัง งบประมาณ 10,000 บาท

พ.ศ. 2539 คณะครูและชาวบ้านร่วมกันจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงิน 258,500 บาท นำมาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเอกเทศถาวร จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2 จำนวน 4 ห้อง สิ้นงบประมาณ 750,000 บาท และคณะครูร่วมกับชาวบ้านจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงิน 225,000 บาท เพื่อนำมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน

พ.ศ. 2544 คณะครูร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านนาเจริญ ได้ร่วมกันจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสอนของครู สิ้นงบประมาณ 15,000 บาท

พ.ศ. 2545 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านนาเจริญ จำนวน 6,000 บาท และคณะครูผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านนาเจริญร่วมบริจาค 7,000 บาท ปรับแต่งห้องเรียนอนุบาลโดยเปลี่ยนพื้นเป็นหินขัด จำนวน 1 ห้อง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 13,000 บาท

พ.ศ. 2546 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านนาเจริญใต้ หมู่ 18 จำนวน 11,000 บาท บาท และคณะครูผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านนาเจริญร่วมบริจาค 17,000 บาท เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น สิ้นงบประมาณ 28,000 บาท

พ.ศ. 2547 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชาวบ้านจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษาได้เงิน 175,000 บาท นำมาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง

พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สนับสนุนให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่อง Printer Laser “Brother HL-2040 จำนวน  1 เครื่อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอนุเคราะห์ให้ยืมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 5 เครื่อง และคณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างส้วม จำนวน 1 ที่บริเวณใต้บันไดทางขึ้นอาคาร สิ้นงบประมาณ 25,000 บาท

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้รับเงินทั้งสิ้น 90,460 บาท และนำมาจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ราคา 65,000 บาท เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็กราคา 10,960 บาท และซ่อมแซมส้วมอีก 14,500 บาท

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงินจำนวน 275,000 บาท มาปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์และภายในห้องเรียน ห้องพิเศษอื่นๆ

พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ.จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ครู 1 ชุด คอมพิวเตอร์นักเรียน 11 ชุด และโน๊ตบุค 2 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 340,400 บาท

พ.ศ. 2556  ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์จากการร่วมบริจาคของคณะครู บุคลากร  และชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น  60,000 บาท

พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำจาก สพฐ. จำนวน 4 ที่นั่ง  งบประมาณทั้งสิ้น    325,000    บาท

          พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุด งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 300,000  บาท

          พ.ศ.2558  โรงเรียนได้รับเงินผ้าป่าจากคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนเพื่อสร้างโรงครัวเป็นจำนวนเงิน 67,339. 50 บาท

          พ.ศ.2558  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตจาก สพฐ. งบประมาณทั้งสิ้น 146,800 บาท

          พ.ศ.2558  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง ครั้งที่ 1(1 ชุด) งบประมาณ 41,900 บาท ครั้งที่ 2 (3 ชุด) งบประมาณ 137,800 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาเจริญมีอาคารเรียน 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามเด็กเล่น 1 แห่ง บ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 141 คน  ข้าราชการครู 8 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน รวมบุคลากร 9 คน มีนายวิโรจน์  ทองงาม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน