การประเมินโรงเรียนสุจริต

โพสต์26 ก.ค. 2559 01:51โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2559 02:03 ]
        เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาเจริญได้รับการประเมินโรงเรียนสุจริต  การนิเทศติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ  ระดับสถานศึกษาในโรงเรียนสุจริต  โดยคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย

        1.  นางเฉลิมศรี  กุลหินตั้ง    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        2.  นายโชคชัย  บุตรศรี       ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดไผ่
        3.  นางดวงพร  ไตรเสนีย์     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน   

ą
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 01:59
ą
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 01:59
ą
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 01:59
ą
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 01:59
ą
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 01:59
ą
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 01:59
Comments