บุคลากรโรงเรียน

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาเจริญ

ผู้บริหาร  จำนวน 1 คน  
ครู  จำนวน  9 คน  
ครูธุรการ  จำนวน  1 คน  
ลูกจ้างประจำ จำนวน  1 คน

นายสัมฤทธิ์  ดวงเข็ม
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสมพิศ  ดวงเข็ม
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางส่องแสง  อาราษฎร์
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุวรรณา  มะกูล
ตำแหน่ง  ธุรการโรงเรียน


นายวิโรจน์  ทองงาม
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนายประสิทธิ์  นวลศรี
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางศศินี  ปรีการ
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
ตำแหน่ง  ครู
นายบรรจบ  เชื้อทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางกิ่งแก้ว  เกยพุดซา
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายจิระศักดิ์  บุญสอน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย