โรงเรียนบ้านนาเจริญ
เลขที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
website http://njr.chaiyaphum1.com
โทรศัพท์  089-9482601